Gör stadens näringslivsstrategiska program någon skillnad?

Man ska gå i mål med aktiviteterna i nuvarande handlingsplan, genomföra det årliga stormötet med ett hundratal företagare samt ta fram den tredje handlingsplanen för 2024 – 2025. “Det blir ett spännande och hektiskt år för de 24 förvaltningar och bolag i staden som ska göra detta tillsammans, säger Pia Areblad, Business Region Göteborg.

Vi pratar om det näringslivsstrategiska programmet, vad som har gjorts, vad som görs och vad som ska göras för att skapa bättre förutsättningar för företagandet i Göteborg. Pia Areblad på Business Region Göteborg är ansvarig för att hålla ihop arbetet med programmet. 

– Det är ett tajt schema men det kommer vi att klara av. Vi har ett väl inarbetat arbetssätt i de sex arbetsgrupperna som drivs av väldigt kompetenta personer från de bolag och förvaltningar som deltar i arbetet med programmet, säger Pia Areblad. 

För den som behöver en snabb recap så handlar det alltså om stadens program för att stärka förutsättningarna för näringslivet/företagare. Man kan säga att det är en gemensam karta som togs fram i samverkan mellan stadens bolag och förvaltningar, näringsliv och akademi. I programmet tas det fram handlingsplaner med aktiviteter inom sex strategiska prioriterade områden:

 • Kompetensförsörjning
 • Attraktionskraft
 • Markberedskap
 • Infrastruktur 
 • Innovationskraft
 • Företagsklimat

Den andra och nuvarande handlingsplanen innehåller 46 aktiviteter som ska vara genomförda senast vid årsskiftet. 

– Vi kommer gå i land med cirka 95 % av aktiviteterna. Det blir alltid några procent som får skjutas på eller som revideras av olika anledningar, säger Pia.

Det har nu gått fem år sedan programmet antogs. Kan vi se några effekter? 

– Det är alltid svårt att mäta effekter men det övergripande målet för programmet är att skapa minst 120 000 nya jobb fram till 2035. 2022 kom siffror från 2021 som visar att 40 000 nya jobb etablerats. Det innebär att 80 000 nya jobb kvarstår att etableras, säger Pia. 

Vidare följs arbetet upp av indikatorer som är kopplade till de tre målen i programmet, att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som: 1). är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang 2). erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt och 3). har bäst klimat för företagande och innovation. Längre ner visas ett diagram över förflyttning av indikatorerna efter fem års arbete. (2018–2022).

– Vi har precis gjort en uppföljning av hur vi förverkligar programmet. Flera personer som deltar i arbetet med programmet har djupintervjuats och en extern forskare har utvärderat arbetet. Många upplever att de tydligare kan integrera programarbetet i sitt ordinarie arbete. Man ser inte programmet som något som görs separat och det är viktigt för framdriften. En sak som forskaren betonar och som jag gärna vill lyfta är att vårt sätt att integrera avstämning med målgruppen för programmet, d.v.s. företagen, sticker ut och kan vara avgörande för att vi lyckas nå våra mål, säger Pia.

Stormötet – viktigt för förtroendet

Den 21 april är det för fjärde gången dags för det årliga stormötet. Ett hundratal företagare från Göteborg träffar tjänstemän, politiker, studenter och andra näringslivsorganisationer för att prata utmaningar och möjligheter för näringslivet kopplat till de sex strategiska områdena (se ovan). 

– Stormötet är ett sätt för oss att hålla företagen uppdaterade på att det blir leverans på det som vi har åtagit oss att göra - skapa bättre förutsättningar att driva verksamhet i Göteborg. Det är också ett tillfälle för företagen att komma med inspel till nästa handlingsplan under de 24 rundabordssamtal som är den viktigaste delen under stormötet, säger Pia. 

Vad är det värsta som kan hända?

Förutom stormötet och leverans på alla aktiviteter i nuvarande handlingsplan så ska det även under året tas fram en tredje handlingsplan för perioden 2024 – 2025. Hur ser den processen ut?

– Vi kommer utgå från de inspel vi får på stormötet och sedan tillsammans i arbetsgrupperna utmaningarna som både företag, arbetsgrupperna i programmet och direktörerna från stadens bolag och förvaltningar, lyfter fram som mest prioriterade. Sen ska det tas fram de aktiviteter vi behöver vi göra tillsammans. Jag önskar att vi kan få till ännu skarpare aktiviteter i den tredje handlingsplanen, att vi vågar ta ut svängarna och utmana oss själva. Jag menar vad är det värsta som kan hända?

Och just det, om du som företagare är intresserad av att delta under stormötet den 21 april,

hör av dig till mig på 031-367 61 48 eller pia.areblad@businessregion.se, avslutar Pia. 

Kort om programmet 

 • Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program antogs mars 2018 av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Göteborgs Stads samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. Övergripande mål är 120 000 nya jobb räknat från 2016 till 2035. 
 • 2022 kom siffror från 2021 som visar att 40 000 nya jobb etablerats. Det innebär att 80 000 nya jobb kvarstår att etablera till 2035. 
 • Arbetet bedrivs i sex strategiska områden. Det innebär att vi ligger i fas med vårt övergripande mål. Totalt 25 förvaltningar och bolag i staden deltar i arbetet.  
 • Handlingsplan 1 genomfördes 2019–2021 och omfattade 91 aktiviteter varav 95 % gick i mål.  
 • Handlingsplan 2 genomförs 2022–2023 innehåller 46 aktiviteter. December 2022 går 80 % av dem enligt plan men alla förväntas genomföras.  
 • Fram till 2035 planeras totalt åtta handlingsplaner vara genomförda. Programmet revideras 2023 för att sedan löpa 2023–2026, med möjlig revision vart fjärde år som initieras av Business Region Göteborg. 

Det här är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här