Hoppa till huvudinnehåll

Gör stadens näringslivsstrategiska program någon skillnad?

17 januari 2023
Man ska gå i mål med aktiviteterna i nuvarande handlingsplan, genomföra det årliga stormötet med ett hundratal företagare samt ta fram den tredje handlingsplanen för 2024 – 2025. “Det blir ett spännande och hektiskt år för de 24 förvaltningar och bolag i staden som ska göra detta tillsammans, säger Pia Areblad, Business Region Göteborg.

<p style="margin-top:12px"><span>Vi pratar om det n&auml;ringslivsstrategiska programmet, vad som har gjorts, vad som g&ouml;rs och vad som ska g&ouml;ras f&ouml;r att skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r f&ouml;retagandet i G&ouml;teborg. Pia Areblad p&aring; Business Region G&ouml;teborg &auml;r ansvarig f&ouml;r att h&aring;lla ihop arbetet med programmet.&nbsp;</span></p>

<p><span><span>&ndash; Det &auml;r ett tajt schema men det kommer vi att klara av. Vi har ett v&auml;l inarbetat arbetss&auml;tt i de sex arbetsgrupperna som drivs av v&auml;ldigt kompetenta personer fr&aring;n de bolag och f&ouml;rvaltningar som deltar i arbetet med programmet, s&auml;ger Pia Areblad.&nbsp;</span></span></p>

<p><span><span>F&ouml;r den som beh&ouml;ver en snabb recap s&aring; handlar det allts&aring; om stadens program f&ouml;r att st&auml;rka f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r n&auml;ringslivet/f&ouml;retagare. Man kan s&auml;ga att det &auml;r en gemensam karta som togs fram i samverkan mellan stadens bolag och f&ouml;rvaltningar, n&auml;ringsliv och akademi. I programmet tas det fram handlingsplaner med aktiviteter inom sex strategiska prioriterade omr&aring;den:</span></span></p>

<ul>
<li>Kompetensf&ouml;rs&ouml;rjning</li>
<li><span><span>Attraktionskraft</span></span></li>
<li><span><span>Markberedskap</span></span></li>
<li><span><span>Infrastruktur&nbsp;</span></span></li>
<li><span><span>Innovationskraft</span></span></li>
<li><span><span>F&ouml;retagsklimat</span></span></li>
</ul>

<p><span><span>Den andra och nuvarande handlingsplanen inneh&aring;ller 46 aktiviteter som ska vara genomf&ouml;rda senast vid &aring;rsskiftet.&nbsp;</span></span></p>

<p><span><span>&ndash; Vi kommer g&aring; i land med cirka 95 % av aktiviteterna. Det blir alltid n&aring;gra procent som f&aring;r skjutas p&aring; eller som revideras av olika anledningar, s&auml;ger Pia.</span></span></p>

<p><span><span>Det har nu g&aring;tt fem &aring;r sedan programmet antogs. Kan vi se n&aring;gra effekter?&nbsp;</span></span></p>

<p><span><span>&ndash; Det &auml;r alltid sv&aring;rt att m&auml;ta effekter men det &ouml;vergripande m&aring;let f&ouml;r programmet &auml;r att skapa minst 120 000 nya jobb fram till 2035. 2022 kom siffror fr&aring;n 2021 som visar att 40 000 nya jobb etablerats. Det inneb&auml;r att 80 000 nya jobb kvarst&aring;r att etableras, s&auml;ger Pia.&nbsp;</span></span></p>

<p><span><span>Vidare f&ouml;ljs arbetet upp av indikatorer som &auml;r kopplade till de tre m&aring;len i programmet, att G&ouml;teborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som: <em>1). &auml;r b&auml;st p&aring; att tillvarata kompetens och attrahera talang 2). erbjuder b&auml;st f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r en h&ouml;g och h&aring;llbar tillv&auml;xt och 3). har b&auml;st klimat f&ouml;r f&ouml;retagande och innovation</em>. L&auml;ngre ner visas ett diagram &ouml;ver f&ouml;rflyttning av indikatorerna efter fem &aring;rs arbete. (2018&ndash;2022).</span></span></p>

<p><span><span><span>&ndash; Vi har precis gjort en uppf&ouml;ljning av hur vi f&ouml;rverkligar programmet. Flera personer som deltar i arbetet med programmet har djupintervjuats och en extern forskare har utv&auml;rderat arbetet.&nbsp;</span></span></span><span><span><span><span>M&aring;nga upplever att de tydligare kan integrera programarbetet i sitt ordinarie arbete. Man ser inte programmet som n&aring;got som g&ouml;rs separat och det &auml;r viktigt f&ouml;r framdriften.&nbsp;</span></span></span></span><span><span><span><span>En sak som forskaren betonar och som jag g&auml;rna vill lyfta &auml;r att v&aring;rt s&auml;tt att integrera avst&auml;mning med m&aring;lgruppen f&ouml;r programmet, d.v.s. f&ouml;retagen, sticker ut och kan vara avg&ouml;rande f&ouml;r att vi lyckas n&aring; v&aring;ra m&aring;l, s&auml;ger Pia.</span></span></span></span></p>

<h3><span><span><span><span><span>Storm&ouml;tet &ndash; viktigt f&ouml;r f&ouml;rtroendet</span></span></span></span></span></h3>

<p><span><span><span><span><span>Den 21 april &auml;r det f&ouml;r fj&auml;rde g&aring;ngen dags f&ouml;r det &aring;rliga storm&ouml;tet. Ett hundratal f&ouml;retagare fr&aring;n G&ouml;teborg tr&auml;ffar tj&auml;nstem&auml;n, politiker, studenter och andra n&auml;ringslivsorganisationer f&ouml;r att prata utmaningar och m&ouml;jligheter f&ouml;r n&auml;ringslivet kopplat till de sex strategiska omr&aring;dena (se ovan).&nbsp;</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span>&ndash; Storm&ouml;tet &auml;r ett s&auml;tt f&ouml;r oss att h&aring;lla f&ouml;retagen uppdaterade p&aring; att det blir leverans p&aring; det som vi har &aring;tagit oss att g&ouml;ra - skapa b&auml;ttre f&ouml;ruts&auml;ttningar att driva verksamhet i G&ouml;teborg. Det &auml;r ocks&aring; ett tillf&auml;lle f&ouml;r f&ouml;retagen att komma med inspel till n&auml;sta handlingsplan under de 24 rundabordssamtal som &auml;r den viktigaste delen under storm&ouml;tet, s&auml;ger Pia.&nbsp;</span></span></span></span></span></p>

<blockquote>
<p><span><span><span><span><span>Vad &auml;r det v&auml;rsta som kan h&auml;nda?</span></span></span></span></span></p>
</blockquote>

<p><span><span><span><span><span>F&ouml;rutom storm&ouml;tet och leverans p&aring; alla aktiviteter i nuvarande handlingsplan s&aring; ska det &auml;ven under &aring;ret tas fram en tredje handlingsplan f&ouml;r perioden 2024 &ndash; 2025. Hur ser den processen ut?</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span>&ndash; Vi kommer utg&aring; fr&aring;n de inspel vi f&aring;r p&aring; storm&ouml;tet och sedan tillsammans i arbetsgrupperna utmaningarna som b&aring;de f&ouml;retag, arbetsgrupperna i programmet och direkt&ouml;rerna fr&aring;n stadens bolag och f&ouml;rvaltningar, lyfter fram som mest prioriterade. Sen ska det tas fram de aktiviteter vi beh&ouml;ver vi g&ouml;ra tillsammans. Jag &ouml;nskar att vi kan f&aring; till &auml;nnu skarpare aktiviteter i den tredje handlingsplanen, att vi v&aring;gar ta ut sv&auml;ngarna och utmana oss sj&auml;lva. Jag menar vad &auml;r det v&auml;rsta som kan h&auml;nda?</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span>Och just det, om du som f&ouml;retagare &auml;r intresserad av att delta under storm&ouml;tet den 21 april,<br>
h&ouml;r av dig till mig p&aring; 031-367 61 48 eller&nbsp;<a href="mailto:pia.areblad@businessregion.se">pia.areblad@businessregion.se</a&…;, avslutar Pia.&nbsp;</span></span></span></span></span></p>

<p></p>

<p><strong><span><span><span><span><span>Kort om programmet&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></p>

<ul>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">G&ouml;teborgs Stads n&auml;ringslivsstrategiska program antogs mars 2018 av kommunfullm&auml;ktige. Syftet med programmet &auml;r att tydligg&ouml;ra och st&auml;rka G&ouml;teborgs Stads samlade arbete gentemot n&auml;ringslivet f&ouml;r att skapa goda f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r f&ouml;retagande. &Ouml;vergripande m&aring;l &auml;r 120 000 nya jobb r&auml;knat fr&aring;n 2016 till 2035.&nbsp;</span></li>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">2022 kom siffror fr&aring;n 2021 som visar att 40 000 nya jobb etablerats. Det inneb&auml;r att 80 000 nya jobb kvarst&aring;r att etablera till 2035.&nbsp;</span></li>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">Arbetet bedrivs i sex strategiska omr&aring;den. Det inneb&auml;r att vi ligger i fas med v&aring;rt &ouml;vergripande m&aring;l. Totalt 25 f&ouml;rvaltningar och bolag i staden deltar i arbetet. &nbsp;</span></li>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">Handlingsplan 1 genomf&ouml;rdes 2019&ndash;2021 och omfattade 91 aktiviteter varav 95 % gick i m&aring;l. &nbsp;</span></li>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">Handlingsplan 2 genomf&ouml;rs 2022&ndash;2023 inneh&aring;ller 46 aktiviteter. December 2022 g&aring;r 80 % av dem enligt plan men alla f&ouml;rv&auml;ntas genomf&ouml;ras. &nbsp;</span></li>
<li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size:9pt">Fram till 2035 planeras totalt &aring;tta handlingsplaner vara genomf&ouml;rda. Programmet revideras 2023 f&ouml;r att sedan l&ouml;pa 2023&ndash;2026, med m&ouml;jlig revision vart fj&auml;rde &aring;r som initieras av Business Region G&ouml;teborg.&nbsp;</span></li>
</ul>

<p><em><span><span><span><span><span>Det h&auml;r &auml;r G&ouml;teborgs Stads n&auml;ringslivsstrategiska program.<br>
L&auml;s mer om andra aktiviteter, programmet och v&aring;r m&aring;ls&auml;ttning <strong><a href="https://www.businessregiongoteborg.se/om-oss/goteborgs-stads-naringsliv…;

<p></p>

<p></p>

Kalender

We regularly offer knowledge-raising and inspiring seminars and workshops where you get the opportunity to develop as an entrepreneur. Take the chance to learn something new, keep an eye on our calendar.

Se alla envemang
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Circula® workshop hero image

Circula® workshop i Göteborg

Yesbox
23 februari, 13:00
Foto: Business Region Göteborg

Företag365 - Start 16 mars

YESBOX
16 mars, 09:00
Business Region Göteborg
Visa cookie-information