Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Business Region Göteborg (BRG) är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom BRG:s verksamhet. BRG värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

BRG behandlar personuppgifter för vårt uppdrag att skapa förutsättningar för regionens näringsliv genom våra kärnområden Företagsutveckling, Etablering och investering, Kluster & Innovation. All behandling av personuppgifter inom BRG syftar till att stödja detta uppdrag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på kan kopplas till en fysisk person. Namn, personnummer, och även e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Bilder, film och ljudupptagningar är också personuppgift, om det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling enligt Dataskyddsförordningen omfattar i stort sett allt som kan göras med personuppgifter, såsom samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt.

BRG behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig, kan du återkalla detta samtycke.  Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi måste följa arkivlag och andra lagar, vilket kan innebära krav på längre bevarandetid.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos BRG registreras dina personuppgifter när du t.ex. skickar e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller annan information från oss.

Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur skyddas dina uppgifter?

BRG är skyldig att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.  BRG säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen. 

Eftersom BRG är en offentlig verksamhet innebär det att vi omfattas av den s.k. offentlighetsprincipen. Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns hos BRG. Informationen kan omfatta personuppgifter. Krav på att lämna ut uppgifter gäller under förutsättning att inte sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter att

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. (Det kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas eller begränsas t.ex. arkivlag och då är det dessa bestämmelser som gäller.)
  • Begära dataportabilitet
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer BRG att inte fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna att fortsätta av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.)
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter:

Personuppgiftsansvar

BRG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom företaget. Ägare är Göteborgs Stad.

Frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via info@businessregion.se  eller 031-367 61 00.

Det finns även ett Dataskyddsombud, som kan kontaktas via: dso@intraservice.goteborg.se