Följ hur elektrifieringen av transportsystemet går

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. Men hur går det? Hur stor del av stadens fordon går på el eller vätgas? Hur långt har vi kommit i kollektivtrafiken? Hur ser möjligheterna ut för att ladda ett elfordon eller tanka vätgas? Nu kan du själv följa hur långt vi kommit med elektrifieringsplanens fem mål.

Sedan en tid tillbaka presenterar vi på vår hemsida årlig status på Elektrifieringsplanens fem olika målsättningar, inklusive delmål. Mål och delmål följs upp genom ett antal indikatorer. Status uppdateras en gång per år vid halvårsskiftet och ny status presenteras i augusti samma år på hemsidan.Visualiseringen av status på våra mätvärden i förhållande till målvärdet gör det så tydligt hur nära eller långt ifrån vi är att nå våra mål. Det i sin tur underlättar för alla berörda att se var vi behöver fokusera våra insatser och vårt engagemang, säger Anne Piegsa, processledare elektrifierat transportsystem.Målsättningarna rör stadens egna fordonsflottor, stadens upphandlade tjänste- och godstransporter liksom kollektivtrafikens elektrifiering, möjligheten att ladda ett elfordon eller tanka vätgas samt tillgången på förnybar energi till transportsystemet. Samtliga målsättningar har valts för att skynda på omställningen till utsläppsfria transporter, både el- och vätgasdrivna, inom de områden där Göteborgs Stad har rådighet.