Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs innovationskraft stärks genom Gothenburg Green City Zone

20 januari 2023
Hur bygger man ett utsläppsfritt transportsystem i en stad som växer och där transportbehoven bara ökar? Kring den frågan samverkar näringsliv, det offentliga, akademi och institut i Göteborg genom att utföra storskaliga tester av innovationer inom det världsunika initiativet Gothenburg Green City Zone.

<p style="margin-top:12px"><span>G&ouml;teborgsregionen v&auml;xer och det medf&ouml;r en stadig &ouml;kning av efterfr&aring;gan p&aring; transporter, samtidigt som staden har f&ouml;rbundit sig att minska sitt klimatavtryck till n&auml;ra noll 2030.</span></p>

<p><span><span>Som en del i att l&ouml;sa den ekvationen startade G&ouml;teborgs Stad genom Business Region G&ouml;teborg tillsammans med Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE i januari 2020 initiativet Gothenburg Green City Zone. En &ouml;ppen arena f&ouml;r innovation, d&auml;r alla akt&ouml;rer som vill och kan bidra &auml;r v&auml;lkomna att i samverkan utveckla och testa ny teknik i verklig stadsmilj&ouml;. M&aring;let &auml;r att till 2030 bygga ett utsl&auml;ppsfritt transportsystem i stora delar av G&ouml;teborg.</span></span></p>

<p><span><span><span>&ndash; &nbsp;Om vi ska n&aring; utsl&auml;ppsfritt beh&ouml;ver vi arbeta med att minska antalet fordon p&aring; v&aring;ra v&auml;gar samtidigt som vi &ouml;kar andelen mikromobilitet i staden och elektrifierar fordonen som blir kvar. I den omst&auml;llningen vill vi f&aring; med oss f&ouml;retagen genom att jobba behovsbaserat. Vi har valt att se &ouml;ver alla transportslag och behov samtidigt utifr&aring;n olika zoner f&ouml;r att hitta systeml&ouml;sningar som kan skalas upp &auml;ven i andra geografier, s&auml;ger Maria Str&ouml;mberg, avdelningschef f&ouml;r Kluster &amp; Innovation p&aring; Business Region G&ouml;teborg.</span></span></span></p>

<h2><span><span><span><span>Tester i tre utvalda omr&aring;den</span></span></span></span></h2>

<p><span><span><span><span><span>De tre omr&aring;dena &auml;r Lindholmen p&aring; Hisingen, Fors&aring;ker i M&ouml;lndal och Evenemangsstr&aring;ket i centrala G&ouml;teborg. Lindholmen har en stark f&ouml;retagsetablering med m&aring;nga m&auml;nniskor i omlopp som pendlar in och ut ur omr&aring;det. Fors&aring;ker &auml;r en helt ny stadsdel som planeras i M&ouml;lndal med 3 000 bost&auml;der och arbetsplatser f&ouml;r 4 000 personer och Evenemangsstr&aring;ket, mellan Korsv&auml;gen och Ullevi, bes&ouml;ks av sju till &aring;tta miljoner turister varje &aring;r och har runt 20 000 pendlare som passerar med bil dagligen, och ytterligare m&aring;nga fler med buss och sp&aring;rvagn.</span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span>&ndash; H&auml;r finns dessutom hundratals f&ouml;retagare och ett v&auml;ldigt stort antal boende. Hur involverar vi dem utifr&aring;n deras behov, och f&aring;r exempelvis en butik att samverka med sina grannar p&aring; gatan kring gemensamma godstransporter? Och hur skapar vi smarta l&ouml;sningar som ger en trevligare och mer tillg&auml;nglig milj&ouml;, utan m&auml;ngder av bilar p&aring; gatorna? s&auml;ger Maria Str&ouml;mberg.</span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span><span><span><span><span><span>Logistikhubbar som en l&ouml;sning</span></span></span></span></span></span></span></h2>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span>F&ouml;r att unders&ouml;ka det leder forskningsintitutet RISE just nu en f&ouml;rstudie om m&ouml;jligheten att skapa regionala och lokala logistikhubbar som en l&ouml;sning f&ouml;r att kraftigt minska trafiken i Evenemangsomr&aring;det. F&ouml;rstudien g&aring;r under namnet REDIG och ryms inom Gothenburg Green City Zone. Deltar g&ouml;r &auml;ven akt&ouml;rerna Svenska M&auml;ssan, Liseberg, Got Event, Closer, Volvo Technology, World of Volvo och G&ouml;teborg Energi.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; I f&ouml;rstudien identifierar vi till exempel vilka logistikl&ouml;sningar som beh&ouml;vs f&ouml;r att kunna samlasta gods p&aring; ett h&aring;llbart och aff&auml;rsm&auml;ssigt s&auml;tt, var logistikhubbar b&auml;st kan placeras och vilka tj&auml;nster som skulle beh&ouml;va finnas d&auml;r. Genom djupintervjuer med alla akt&ouml;rerna, och data fr&aring;n deras logistikfl&ouml;den och leveranser, har vi kartlagt behov och utmaningar, s&auml;ger Anna Eriksson, senior projektledare p&aring; forskningsinstitutet RISE, och forts&auml;tter:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; I det f&ouml;rsta steget har vi identifierat att de stora leverant&ouml;rerna redan &auml;r ganska optimerade, men att det finns m&aring;nga sm&aring; transportfl&ouml;den som vi kan f&ouml;rb&auml;ttra f&ouml;r att f&aring; mindre trafik i staden.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Samverkan bygger innovationskraft</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>N&auml;r analyserna &auml;r klara blir n&auml;sta steg att genomf&ouml;ra en workshop med samtliga parter f&ouml;r att prata mer om deras aff&auml;rsmodeller och hitta l&ouml;sningar genom samtal.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; N&auml;r vi samlar alla stora akt&ouml;rer p&aring; plats kan de l&auml;ra sig fr&aring;n varandra och se hur de kan optimera sina fl&ouml;den. Strategiskt samarbete &auml;r vad som leder innovation, s&auml;ger Anna Eriksson.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Maria Str&ouml;mberg h&aring;ller med.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; Vi beh&ouml;ver &ouml;ka den kollektiva innovationskraften och det g&ouml;r vi genom satsningar som Gothenburg Green City Zone. H&auml;r kan f&ouml;retagen m&ouml;tas, utbyta kunskap och hitta nya samarbeten kring innovativa l&ouml;sningar. F&ouml;retagens samverkan f&aring;r g&auml;rna bilda en s&aring; l&aring;ng v&auml;rdekedja som m&ouml;jligt. Det &auml;r d&aring; vi kommer fram till systeml&ouml;sningarna, och f&aring;r kunskap om hur de kan skalas upp, s&auml;ger hon.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Test av taxibilar som laddas tr&aring;dl&ouml;st</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Ytterligare ett antal f&ouml;rstudier &auml;r i g&aring;ng inom Gothenburg Green City Zone och &auml;ven en rad tester. En av dem &auml;r projektet Wireless Charging, som p&aring;g&aring;r fram till 2025 och handlar om induktiv laddning av taxibilar i skarp trafik. F&ouml;rare fr&aring;n taxioperat&ouml;ren Cabonline k&ouml;r helelektriska Volvo XC40 i skarp taxitrafik och anv&auml;nder tr&aring;dl&ouml;sa laddstationer p&aring; s&auml;rskilt f&ouml;rberedda parkeringsrutor p&aring; Lindholmen och vid Sahlgrenska sjukhuset. I projektet ing&aring;r &auml;ven Volvo Cars, G&ouml;teborg Energi, Momentum Dynamics och Vattenfall InCharge.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; I samverkan studerar vi ny laddteknik med verkliga anv&auml;ndare i en yrkesm&auml;ssig trafik f&ouml;r att utv&auml;rdera om tekniken har en framtida potential. F&ouml;r oss handlar det om kunskapsuppbyggnad. Det &auml;r ett s&auml;tt att f&aring; kunskap om anv&auml;ndarupplevelsen, men ocks&aring; om tekniken och samh&auml;llsaspekterna. P&aring; s&aring; s&auml;tt f&ouml;rst&aring;r vi mycket mer om vad det skulle inneb&auml;ra att skala upp tekniken till en st&ouml;rre volym, s&auml;ger Robert Eriksson, senior teknisk projektledare inom elektromobilitet p&aring; Volvo Cars.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<h2><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Fler tester inom initiativet</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>Unders&ouml;kningen av utsl&auml;ppsfria transporter med hj&auml;lp av mikromobilitet &auml;r ett annat exempel p&aring; satsningar inom Gothenburg Green City Zone, d&auml;r Bravidas servicepersonal transporterar sig mellan olika uppdrag p&aring; elcykel, elmoped, vanliga cyklar eller till fots. I projektet Utsl&auml;ppsfria evenemang har G&ouml;teborg &amp; Co, Business Region G&ouml;teborg och Got Event tillsammans gjort klimatber&auml;kningar p&aring; evenemang f&ouml;r att kartl&auml;gga utsl&auml;ppsk&auml;llor f&ouml;r att i n&auml;sta steg kunna utveckla en metod som minskar utsl&auml;ppen. Ytterligare ett exempel &auml;r forskningsinstitutet RISE:s analyser av hur DB Schenkers fordonsflotta anv&auml;nds. Det f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; fl&ouml;den och behov, och vad som kr&auml;vs f&ouml;r att st&auml;lla om till fullelektriska fordon.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>&ndash; Jag tror att n&auml;ringslivet genom initiativ som Gothenburg Green City Zone f&aring;r en b&auml;ttre f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r vad staden vill och ocks&aring; ser marknadspotentialen i att vara med och skapa innovation i samverkan, b&aring;de lokalt och m&ouml;jligheten f&ouml;r produkterna att ta sig ut p&aring; en global marknad, s&auml;ger Maria Str&ouml;mberg, och avslutar:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p><span>&ndash; Det h&auml;r &auml;r b&aring;de en n&auml;ringslivssatsning och en satsning f&ouml;r att minska klimat- och milj&ouml;p&aring;verkan. Dessutom handlar det om att skapa fler nya h&aring;llbara jobb i G&ouml;teborg.&nbsp;</span></p>

<p></p>

<h3><span><strong>FAKTA: Gothenburg Green City Zone</strong></span></h3>

<p><span>Gothenburg Green City Zone, &auml;r ett initiativ d&auml;r framtidens transportsystem testas i verkliga milj&ouml;er. M&aring;let &auml;r att transporterna inom delar av centrala G&ouml;teborg ska vara helt utsl&auml;ppsfria till &aring;r 2030. </span></p>

<p><span>Zonen best&aring;r av tre omr&aring;den &ndash; Lindholmen p&aring; Hisingen, Fors&aring;ker i M&ouml;lndal och evenemangsstr&aring;ket i centrala G&ouml;teborg. Bakom initiativet st&aring;r G&ouml;teborgs Stad genom Business Region G&ouml;teborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.</span></p>

<p><span>Med Gothenburg Green City Zone vill v&auml;cka intresse f&ouml;r nya l&ouml;sningar, testa innovationer och redan existerande l&ouml;sningar, l&auml;ra tillsammans och skala upp. H&auml;r kan&nbsp;f&ouml;retag, samh&auml;llsakt&ouml;rer och akademi&nbsp; samverka kring l&ouml;sningar f&ouml;r ett utsl&auml;ppsfritt transportsystem.</span></p>

<p></p>

<p><span><em><strong>Den h&auml;r artikeln ing&aring;r artikelserien: G&ouml;teborg - Sveriges innovationsmotor.&nbsp;</strong></em><strong><a href="https://www.businessregiongoteborg.se/sveriges-innovationsmotor">L&auml… mer h&auml;r.</a></strong></span></p>

Kalender

We regularly offer knowledge-raising and inspiring seminars and workshops where you get the opportunity to develop as an entrepreneur. Take the chance to learn something new, keep an eye on our calendar.

Se alla envemang
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/BC_Yesbox/SKV-Starta-aktiebolag_EventBanner-BRG-Business-Center.jpg

Starta och driva aktiebolag (AB)

Online via Teams
14 februari, 13:00
Business Region Göteborg
Circula® workshop hero image

Circula® workshop i Göteborg

Yesbox
23 februari, 13:00
Foto: Business Region Göteborg

Företag365 - Start 16 mars

YESBOX
16 mars, 09:00
Business Region Göteborg
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/hllbarhetshjulet/Stenar_1.JPG

Hållbarhetshjulet - Öka affärsnyttan och arbeta mer hållbart

Business Region Göteborg
22 mars, 09:00
Visa cookie-information